Årsmelding 2022

HORDALAND SOGELAG

Årsmøte og lokalhistoriske dagar på Askøy 25. og 26 mars 2023

§5 Årsmøtet.
a.) Årsmøtet er øvste styringa for laget og bør haldast innan utgangen av april i samband med det lokalhistoriske møtet for Hordaland.
b) Kvart medlemslag har rett til 1 utsending når medlemstalet er under 100 medlemer, 2 utsendingar når medlemstalet er mellom 100 og 200 medlemer osv. Alt rekna etter medlemstal frå førre år. Ikkje noko lag har rett til fleire enn 5 utsendingar. Kvar utsending har ei røyst.
c) Skriftleg innkalling til årsmøtet skal sendast medlemslaga seinast 3 veker før årsmøtet. Saker som medlemslaga vil ha handsama på årsmøtet, må vera innkomne til styret innan 1.mars.
d) På årsmøtet skal handsamast:

  • Årsmelding.
  • Revidert rekneskap.
  • Innkomne framlegg.
  • Fastsetjing av medlemspengar.
  • Handlingsplan
  • Budsjett
  • Val

Lokalhistoriske dagar på Askøy ved Askøy historielag

Laurdag 25, mars
Kl. 12.00 Herdla museum, Herdla
Mottaking og servering av lunsj
Kl. 13.00 Orientering om Herdla museum
Omvising i museet og torpedobatteriet, krigsminne frå 2. verdskrig og dagens bruk
Vandring i fritidsparken med fuglereservat
Kl. 17.00 Innsjekking «Biologen», Herdla
Kl. 19.00 Middag på «Biologen»

Søndag 26,mars
Kl.09.15 Årsmøte Hordaland sogelag

Utsjekk «Biologen»

Kl.11.00 Avreise Herdla

Kl.11.30 Besøk Bergen Kringkaster, samling i Grensedalen, Erdal

Kl.13.00 Lunsj på Sjoddien i Strusshamn

Omvising samlingane i Sjoddien og verna miljø i Strusshamn

Kl.16.00 Kaffepause og avslutning

ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET FRÅ ÅRSMØTET 2022 TIL ÅRSMØTET 2023

Styret har hatt 4 styremøte:

Møte 1
Eidfjord like etter årsmøtet,27. mars på der vi fordelte rollar i det nye styret og gjekk gjennom handlingsplan og vedtekter.

Møte 2
På Bergenhus festningsmuseum 16. juni det vi gjekk grundig igjennom vedtektene og handlingsplan , oppfølging frå møtet i mars. Nestleiar Mikal Heldal refererte frå Regionsleiarsamlinga på Gardermoen 7. mai..

Møte 3
I Bergen i samband med fellesmøte og omvising med Laksevåg Kulturhistoriske forening på Laksevåg. Handlingsplanen og medlemslistene er oppdaterte (her var mykje feil) og nyansane  §§ i vedtektene må rettast i samsvar med noverande situasjon. Me er regionslag i Vestland fylke. Hordaland sogelag er ikkje fylkesdekkande , omfattar berre Hordaland, tidlegare Hordaland fylke.

§2 Medlemskap.
Regionale og lokale sogelag og tilsvarande organisasjonar innan Hordaland fylke kan vera medlemer i laget. Dersom det er tvil om ein organisasjon kan verta medlem, avgjer årsmøtet spørsmålet.

§3 Organisasjon.
Hordaland sogelag er ein fylkesdekkjande organisasjon som gjerne samarbeider med andre lag og organisasjonar med same føremål, men har som hovudoppgåve å styrkja samarbeidet mellom medlemslaga og skal representera dei i saker av sams interesse.

§4 Verksemd.
Hordaland sogelag kan ta på seg oppgåver som best kan løysast på fylkesnivå, slik som kurs, seminar, kjeldepublikasjonar m.m. Saman med eitt eller fleire av medlemslaga står laget som tilskipar av det årlege ”Lokalhistorisk møte for Hordaland”.

Framlegg til oppdatering

§2 Medlemskap.
Regionale og lokale sogelag og tilsvarande organisasjonar innan tidlegare Hordaland fylke kan vera medlemer i laget. Dersom det er tvil om ein organisasjon kan verta medlem, avgjer årsmøtet spørsmålet.

§3 Organisasjon.
Hordaland sogelag er eit regionslag i Vestland fylke som gjerne samarbeider med andre lag og organisasjonar med same føremål, men har som hovudoppgåve å styrkja samarbeidet mellom medlemslaga og skal representera dei i saker av sams interesse.

§4 Verksemd.
Hordaland sogelag kan ta på seg oppgåver som best kan løysast på regionsnivå, slik som kurs, seminar, kjeldepublikasjonar m.m. Saman med eitt eller fleire av medlemslaga står laget som tilskipar av det årlege ”Lokalhistorisk møte for Hordaland”.

Møte 4
18. januar 2023 i Strusshamn på Askøy i samband med planlegging av årsmøte og lokalhistoriske dagar i regi av Askøy historielag.

Lokalhistoriske dagar på Askøy 25-26. mars 2023.

Her finn du ei anvisning korleis du skal finna fram til dei ymse møtestadane

Lørdag: Til Herdla.

Herdla ligg heilt på nordspissen av Askøy. Frå Bergen sentrum følgjer du Rv 555 i retning Askøy/Sotra til Storavatnet. Her tek du av på Rv 562 som du følgjer over Askøybrua og vidare heilt til Herdla, ca. 25 km fra Askøybrua. Når du har passert Herdlebrua (smal), held du fram ca. 500 meter før du svingar til venstre mot Herdla fort. På fortet er det offentleg parkeringsplass og toalett. Frå parkeringsplassen ser du den store lyse bygningen der museet held til. Køyretid med bil frå Bergen sentrum er ca. 45 min.

Søndag: Til Radiomuseet. Adresse: Grernsedalen 59, Erdal, Askøy.

Kjør sørover mot Kleppestø. Ta av til venstre ved skilt merket Erdal (ca 20 km). Etter passering av 50 kmt-skilt kommer et hagesenter på venstre hånd,. Ta av på sidevei til venstre ca 50 meter etter hagesenteret og hold mot høyre. Ta sidevei til venstre etter ca 4-500 meter.

Til Askøy museumslag. Adresse Lyngnesset 2, Strusshamn.

Kjør tilbake til Rv 562 som dere kjørte på fra Herdla. Fortsett i retning Kleppestø til rundkjøring hvor dere tar av i første avkjøring. Neste rundkjøring følger umiddelbart, ta 3. avkjøring og ned bakken. Passer Strusshamn skole på høyre hånd, kjør bent frem i neste kryss og innpå parkeringsplass like etterpå.

Hordaland Sogelag inviterer til årsmøte og lokalhistoriske dagar på Askøy ilag med Askøy museumslag.

Sakspapirer:

Overnatting
Overnatting på Biologen Hotell Herdla må alle bestilla sjølv direkte til: mobil 940 00 968
Opplys ved bestilling at det er i forbindelse med Lokalhistoriske dagar
Overnatting inklusiv frukost: enkeltrom kr. 1690, dobbeltrom kr. 1145 (pr. pers.)

Deltakaravgifta kr. 955 dekkar inngangsbillettar, lunsj, kaffi og festmiddag.
( Kasserar i Hordaland sogelag sender rekning for deltakaravgift til laga i etterkant)

Påmelding innan 10. mars til Anne Liv Soldal på e-post: annelivsol@gmail.com

Biologen hotell på Herdla.


PROGRAM

Laurdag 25, mars
Kl. 12.00 Herdla museum, Herdla
Mottaking og opning ved Rosalind Fosse, utvalgsleiar for oppvekst og levekår.
Servering av varm lunsj, betasuppe med flatbrød
Kl. 13.00 Orientering om Herdla museum ved leiar Gunnar Furre
Omvising i museet og torpedobatteriet, krigsminne frå 2.
Verdskrig, og har vore i bruk opp til vår tid.
Kl. 16.00 Omvising i Herdla kyrkje (1863) av historikar Erling Virkesdal
Kl. 17.30 Innsjekking Biologen Hotell Herdla

Kl. 19.00 Middag på Biologen Hotel

Herdla museum
Flyplassen fra 2. verdenskrig
Den lune hamna i Strusshamn la grunnlag for bygging av gjestgiveri på 1700-talet. Her var
kyrkjestad, fiske, handel, mølle, sjoddifabrikk og anna aktivitet som har gitt bygda ein rik
historie.

Søndag 26. mars
Kl. 09.15 Årsmøte Hordaland Sogelag, konferanserom Biologen Hotell
Utsjekking frå Biologen Hotell
Kl.11.00 Avreise Herdla
Kl.11.30 Besøk Bergen Kringkaster, samling i Grensedalen, Erdal
Kl.12.30 Avreise Erdal
Kl.13.00 Varm lunsj i Møllesalen i Sjoddien, Strusshamn
Kl.14.00 Omvising Askøy museumslag sine samlingar og i det verna historiske
miljøet i Strusshamn
Kl.16.00 Kaffipause og avslutning i Møllesalen

Stove frå 1960-talet og systove, frå utstillingane i Askøy museumslag i Sjoddien.
Foto frå Herdla, krigsminne frå 2. verdskrig

Julebrev 2022.

Julemotiv
Julehøgtida nærmar seg så alt for raskt, dagane vert kortare og nett no er det vel snø og julemotiv hjå dei fleste i bygd og by. Eit lyspunkt om ein kan seia så, er at snart  er det vintersolverv og dagane vert lysare att. 

Som redaktør av nettsida, vil eg nytta høvet til å ynskja dykk alle ei fredleg og god Julehøgtid på tradisjonelt vis,  saman med familie og vener.

Julebrev frå leiar i Hordaland Sogelag, Anne Liv Soldal:

JULEBREV 2022 GRIP DAGEN

Gode brubyggjar, mellom folk og tid!

Mykje har nok me å minnast. Dagar kjem og vert historie. Kvar vert dei av? Kva
innhald får dei?? Takk for livet, takk for at me framleis er til og kan gripa dagane.
Året 2022 går mot slutten, men kva gjer det når erfaringa er at nye dagar og nytt år kjem til? Som leiar i regionslaget skulle eg gjort meir. Eg vonar du stundom er
innom heimesida til Hordaland sogelag, oppdaterar og held deg oppdatert.

Medlemslista må leiaren i det enkelte lokallaget syta for vert oppdatert etter kvart
nyval/årsmøte. Eg har oppdatert etter beste evne. Lista er grunnlag for utsending av
ein del informasjon m.m., og det er svært viktig at ho er rett. Styremøtet 18. januar
skal vi ha på Askøy der årsmøtet for 2022 og lokalhistoriske dagar er planlagt 25. og
mars neste år. Då ynskjer eg at flest mogeleg av lokallaga er representerte. Dei
som har fått smaken kjem gjerne att, men det er plass til fleire. Fyll på timeplanen og
kom!

Mange utarbeider årbok som sel godt lokalt, men som også fyller lager,
restopplag. Kva med utveksing, sal, bytedag på Askøy? Kjekt å læra nytt, lærerikt å
sjå kva andre driv med. Vestlands fylke skal opna storstova, høghuset i Bergen, over
nyttår og eg vonar me kan nytta det. Representanten vår i landslaget, Sverre Norvald
Folkestad frå Gloppen, gjev stafettpinnen vidare. Uvisst til kven. Kom gjerne med
framlegg om kandidat. Kortkurs på regionsplan, lagt til lokallaga eller fylkeshuset i
Bergen, er i tankane. Eg vonar det kan realiserast i 2023. Styret inviterte seg til
Laksevåg i haust og der fekk vi mykje godt fagleg påfyll. Imponerande! Om ikkje vi
er drøvtyggjarar, var det mykje å fordøya. STOR takk for flott mottak og omvising.
Knut arbeider med å få realisert ein studietur til Isle of Man 21.-25. august 2023.
Merk tida og fyll på timeplanen.

FØR DAGEN GRIP DEG
God jul, godt nyttår og godt nytt år!
Anne Liv

Last ned Julebrevet 2022

Ulvik sogelag melder seg inn i Hordaland sogelag.

Ulvik

 

På årsmøte i Ulvik sogelag 7. april vart tilrådinga frå styret om å bli med i Hordaland sogelag samrøystes godkjent. Det er eit aktivt lag som no blir med og som har stor oppslutnad frå innbyggjarane i kommunen. Innbyggjartalet i Ulvik kommune står oppført med 1051 personar i 2022, og av desse er 145 medlemmer i sogelaget. Velkomne skal de væra!

Årsmøte og lokalhistoriske dagar.

Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2022.

 

Eidjord kyrkje

Oppmøte i Granvin
Oppmøte for deltakarane var i det vakre ungdomshuset til Granvin som har det karakteristiske tårnet som fleire ungdomshus hadde  då dei vart bygde i 30 åra i fleire av bygdene innover hardangerfjorden. Granvin ungdomshus var ferdig i 1930 og var bygd på dugnad av bygdefolket, fortalde leiar i Granvin Sogelag Gunnar I. Folkedal. Han viste fram ungdomslagsfana som kunstnaren Nils Bergslien måla og som vart gøymt bort i siste liten før tyskarane okkuperte huset under siste verdskrigen.

Kultur- og Miljøplan for Voss herad
Trude Letnes kulturleiar i Voss herad informerte og viste fram kultur og miljøplanen til Voss herad. Voss herad  omfattar no til saman 4 sogelag etter kommune reforma i 2020.
Etter matøkt på den gamle gjestgjevarstaden Janusen som har ein meir en 300 år historie som serveringsstad, gjekk turen til Granvin Bygdemuseum ein steinkast på andre side av hovudvegen gjennom Granvin sentrum.
Bygdemuseet i Granvin
Hardingfelespelar Alexander Aga Røynstrand som er styrer for bygdemuseet, fortalte om bygningane og framførte også vakker  hardingfele slåttar for gjestene. Alexander  som er ein av dei fremste utøvarane på Hardingfele i landet bur også på staden og er også aktiv i lokalpolitikken i Voss herad.

Etter synfaringa på bygdatunet, gjekk ferda til Heradshuset i Ulvik  der forsamlinga vart hjartelag vel møtt til kaffipause i heradstyresalen. Leiaren i Ulvik Sogelag Torbjørn Dyrvik fortalde om hendingar under 2. verdkrigen der meir en 50  hus i Ulvik bygda vart  øydelagde i kampane mellom tyske og norske soldatar 25. april 1940.
Olav H. Hauge senteret.
Heradshuset inneheld også Olav H. Hauge senteret der det vart omvising før turen gjekk over hardangerbrua til Vøringsfoss hotel for festleg samvær og overnatting.
Etter frukost sundag  vart årsmøte gjennomført i rolege former.  Bremnes sogelag vart innleiingsvis ynskt velkomne som nytt medlem av Hordaland sogelag.
Årsmøte
Knut Farestveit vart avløyst som leiar etter eige ynskje og ny lear i Hordaland Sogelag vart Anne Liv Soldal. Elles vart det attval på alle  andre tillitsvalde. Økonomisk er stoda tilfredsstillande for laget, men framleis får ikkje laget tilskott frå Vestland fylke slik det gjorde i gamle Hordaland fylke. Dette vil det nye styret arbeida vidare med å få på plass.
Nils Bergslien.
Galeriet til multikunstnaren Nils Bergslien er også ein del av hotel bygget og det vart tid for ein omvising i dei lyse og vene lokala.
Eidfjord gamle kyrkje.
Etter årsmøte var det synfaring i gamle Eidfjord steinkyrkje som vart bygd i 1309. Ifølgje soga vart kyrkja bygd av Rike-Ragna Åsoldotter som son offer for syndige handlingar i livet.
Rike -Ragna budde på garden Sæ i Simadalen, nordaust for Eidfjord. Soga fortel at ho var ute og rodde på fjorden med manne sin og dei krangla så fælt at ho sette han av på eit skjær til ho fann det for godt å ro ut og henta han.  Mannen stakkar omkom ved flo sjø, og Ragna bygde kyrkja som bot for å ha skulda for mannen sin død. Hennar store gravstein med bilete av apostelen Jakob som kyrkja er vigd til, står framme i kyrkja til side for alteret.
Under alteret står  7 kister, og ei av dei er kista til Anders Andersen Riber, fyrste protestantiske prest som var sendt av danskekongen for å reformera den katolske kyrkjelyden. Han gifta seg med Katarina Helvig Galtung og har mange etterkomarar i Hardanger og i Sunnhordland.

Biografi.
Anders Andersen Riber (ca. 1627-1688) var rundt 20 år gammel da han ble innskrreven i 1647 ved Københavns Universitet i Danmark, frå Ribe katedralskule. På latin vart han omtala, «Andreas Andreas Rincopius» på sin inskripsjon. Landsarkivet for Nørrejylland seier at han derfor trulig er født i den vesle byen Ringkøbing på austkysten av Jylland. Ifølgje Mandrup Hjeltnaes var Anders Andersen Riber frå Jylland, Danmark, biskop i Eidfjord prestegjeld i Hardanger der han ble ordinert 21. august 1656. Han blei buande  der til han døyde på langfredag i 1688. Han gifta seg med Katarina Helvik Lauritsdatter Galtung, dotter av Lauitz Johannesson Galtung fra Thorsnes. Katarina ble født i 1635 og døyde i Eidfjord i 1693 i en alder av 58 1/4 år.

Her følgjer ein del bilete frå årsmøtesamlinga.

styre
Styre 2022. Frå vestre Sigmund Simennes, John Einarsen, Knut Farestveit Anne Liv Soldal,
Mikal Heldal.

Hardigfele

Alexander Røynstrand spelar hardigfele etter matøkta på laurdagen.

Takk for laget

Avtroppande leiar i Hordaland sogelag takkar leiar i Granvin sogelag for eit vellukka årsmøte.

Alteret

Under alteret i Eidfjord gamle kyrkje står kista til Anders Andersen Riber.

Munkar

Eit karakteristisk bilete måla av Nils Bergslien.

Gravstein

Rike-Ragna Åsolsdotter sin gravstein står ved alteret i kyrkja.

Styre og tillitsvalde på årsmøte i 2022.

Leiar:  Anne Liv Soldal
Postadresse

Hovlandsvegen 12,
5610 Øustese
E-postadresse:annelivsol@gmail.com
Mobil 41648198
 
Kasserar: John Einarsen
Stemmebakken 21, 5360 Kolltveit. Telf 56331886, mobil 92098950
e.post: john@sartorholding.no
 
Mobil: 
Redaktør Kaare M. Malkenes,
Vågsneset 2,
5680 Tysnes,
Mobil 41012626
e-postadresse: kaaremalkenes@hotmail.com

Styre i 2022.
Anne Liv Soldal, leiar
Mikal Heldal, nestleiar ( på val i 2023)
John Einarsen, kasserar ( på val i 2023)
Ågot Gammersvik, skrivar( attaval 2 år)
e-postadresse: aagot.gammersvik@gmail.com

Knut Farestveit, styremedlem 2 år
Sigurd Simmenes, 1. varamedlem (attval)
Kjell Inge Alvheim, 2. varamedlem (attval)

Valnemnda:
Aslaug Olden Mala ( valt for 3 år i 2022)
Torbjørn Dall -Larsen (attval for 3 år)

Revisorar:
Harald Lindevik ( attval for 2 år)
Enride Aakre ( på val 2023)

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul

JOLEHELSING

Eit år utanom dei vanlege nærmar seg slutten.

Etter at årsmøtet og dei lokalhistoriske dagane fyrst måtte utsetjast pga. pandemien, vart tilskipinga halden i oktober. Stord sogelag stod for ei framifrå tilskiping. Laurdagen møtte me på Litlabø. Etter eit måltid fekk me orientering om gruvedrifta og Liltabøsamfunnet. Me fekk og koma inn i gruva. Om kvelden var det festmiddag og kulturelle innslag på Stord hotell.

Etter frukost sundag vart årsmøtet halde på hotellet. Deretter møtte me på høgskulen på Rommetveit. Der var det omvising. Etter ei lokalhistorisk vandring, var det orientering om skulen, tidlegare Stord lærarskule, si soge. Til slutt var det eit måltid på skulen. Takk til Lars Mæland og Kjellbjørg Lunde i Stord sogelag for trivelege og lærerike dagar!

Pga. pandemien vart det ikkje gjennomført studietur eller kurs for lokallagsmedlemene i 2021.

Me er i gang med planlegging av årsmøte og lokalhistoriske dagar i 2022, og har sett av 26.-27. mars. Leiaren i Granvin sogelag (og i Hardanger historielag), Gunnar I. Folkedal, har hatt kontakt med sogelaga i Ulvik og Eidfjord med tanke på ei tilskiping i indre Hardanger. Det er planar om overnatting på Vøringsfoss hotell i Eidfjord. Då pandemien har slått til att no før jol, må me venta til over nyttår, ev. til februar, før me veit om opplegget kan gjennomførast i mars.

Me vonar og at det planlagde kurset i konservering og oppbevaring av gjenstandar kan haldast i 2022.

Takk for samarbeidet i 2021!

Me ynskjer alle ei god jol og eit godt nytt år!

 

Helsing

Hordaland sogelag

Knut Farestveit, leiar

Årsmøte 2021 på Stord.

Littlabø Gruveanlegg

Måleri av Littlabø gruveby.
 

29 deltakarar frå dei  34 laga som omfattar medlemslag i Hordaland sogelag var samla til årsmøte og lokalhistoriske dagar på Stord.

Leiar i Hordaland Sogelag Knut Farestveit ynskte vel møtt og gav ordet til leiar i Stord sogelag  Kjelbjørg Lunde som orienterte om dagens program. Oppmøte var i Heishuset til gruvemuseet på Litlabø der det var servert  varm suppe og rundstykke.  Velkommen til Stord, helsing vart også framført  av ordføraren i Stord Gaute Epland som orienterte  stoda  og framtidsplanane for omstilling til «grøn» industri og verksemd i den mektige kystkommunen.

Ivar Helleland fortalde levande om oppveksten på Litlabø og  saman med Torbjørn Marthinsen  orienterte dei båe om gruveanlegget som vart opna i 1907, før  alle fekk utdelt hjelmar  før ferda med gruvetog inn i den kolsvarte gruvegongane.

Etter omvisinga i gruva vert det servert kaffi og heimabakt kringle før omvising i dei ymse bygningane som omfattar gruvemuseet,  både det stilige administrasjonsbygget som også husar husflid laget og arbeider- og formanns bustadane.

Festmiddag  på Stord Hotel var laurdagskvelden med Kjellbjørg  Lunde som festleiar.
Etter matøkta vart det lokalt kulturinnslag med trubaduren Atle Hansen som framførte både kjente og eigen komponerte viser i spekka muntre soger til lott og løye.

Årsmøte vart avvikla i rolege former sundag 17. oktober.
Etter handsaming av årsmelding og rekneskap vart det gjennomført val av leiar og styre. Det vart attval på alle i det sitjande styre.
Årsmøte vedtok å leggja til eit nytt punkt på Handlingsplanen om å oppmoda fleire sogelag å melda seg inn i Hordaland sogelag (HS). 
Etter opprettinga av Vestland fylke har HS ikkje mottatt tilskott frå fylket som i tidlegare år. Styret vil kontakta Vestland fylke om dette.
Årsmøte uttalte at ein tek sikte på å gjennomføra årsmøte for 2022 i mars /april neste år.
Styret vurderer om ein skal skipa studietur til Isle of Man neste år.

Etter årsmøte gjekk turen til Høgskulen på Rommetveit der det vart fortalt om samt omvising på det mektige skuleanlegget gjennom 182 år. Ei interessant vandring gjennom  høgskuleanlegget vart det med Nils Tore Gram Økland som synte stor kunnskap om  dei ymse bygningane og om sentrale føregangsmenneske ved skulen  som har røter attende til 1839. En spasertur gjennom  det unike og vakre parkanlegget vart ein fin sundagstur med stopp med nausttufta frå leidangtida og ein merka og freda gravhaug . Den velstelte hagen og grøntanlegget og bygningane held Statsbygg ved like. Det meste av det unike anlegget er freda av Riksantikvaren.

Sundagen  vart avslutta med ny matøkt  i hovudbygget, der avdelingsleiar for kommunikasjon Svein Ove Eikenes orienterte om planane ved høgskulen og tankar om nye år med lærarutdanning  m.m. på Stord.

Vedlagt følgjer diverse bilete frå samkoma på Stord.

Kjellbjørg

Leiar i Stord Sogelag Kjellbjørg Lunde

Gaute

Ordførar i Stord Gaute Epland

tog

Det vesle motoriserte toget fraktar besøkande inn til synfaring i kiselgruva.

Heishuset
 

I heishuset vart det bordsete og orientering om gruveanlegget.

 

Bilete

Biletsamlinga av sentrale personar og aktiviterar gjennom tidene på Littlabø gruver.

 

Do.

Eit gamalt og velbrukt «utedo» for trengjande gruverbeidarar.

Skulestove
 

Eit av fleire eldre velbevarte skulehus på høgskuleområde på Rommetveit.

park

Det idyliske parkanlegget i høgskuleområde.

Gymsalen

Dette staselege bygget er gymsalen på høgskulen.

Styre

Frå årsmøte der styre i Hordaland sogelag sit samla i høgsete.

Digitalt landsmøte

Som meldt tidlegare, måtte årsmøtet i Hordaland sogelag 2021 utsetjast på ubestemt tid pga. pandemien. Styret i regionlaget kjem attende med informasjon om årsmøtet seinare. Årsmøte og lokalhistoriske dagar skulle vorte haldne på Stord i mars.

Landslaget i lokalhistorie skal halda digitalt landsmøte laurdag 12. juni 2021. Det er det 43. ordinære årsmøtet.

Hordaland sogelag kan senda sju utsendingar til landsmøtet. Dersom det er mogeleg ut frå omsynet til smittevernet, oppmodar landslaget regionlaga til å finna ein stad der utsendingane kan samlast lokalt. Dette må me koma attende til når me nærmar oss juni.

Lokallag som har framlegg til utsendingar til det digitale landsmøtet, sender framlegg på kandidatar til regionsstyret v/Knut Farestveit (knut.o.farestveit@gmail.com) innan 15. mai 2021.

Program og saksdokument til landsmøtet vert lagt ut på landslaget sine nettsider under Organisasjon – Landsmøter – 2021.

 

Med helsing

Hordaland sogelag

Knut Farestveit

leiar

Lenkje til FB sida til Landslaget for lokalhistorie
 (3) Landslaget for lokalhistorie | Facebook

Jolebrev 2020.

Gamalt Julekort

Året 2020 vert nok hugsa som det året då det meste vart annleis. Vi får håpa at det nye året gjev von om lysare tider både for land og folk.
GOD JUL & GODT NYTTÅR.

Her fylgjer julebrevet frå leiar i Hordaland sogelag Knut Farestveit.