God Jul og Godt Nyttår!

God Jul

JOLEHELSING

Eit år utanom dei vanlege nærmar seg slutten.

Etter at årsmøtet og dei lokalhistoriske dagane fyrst måtte utsetjast pga. pandemien, vart tilskipinga halden i oktober. Stord sogelag stod for ei framifrå tilskiping. Laurdagen møtte me på Litlabø. Etter eit måltid fekk me orientering om gruvedrifta og Liltabøsamfunnet. Me fekk og koma inn i gruva. Om kvelden var det festmiddag og kulturelle innslag på Stord hotell.

Etter frukost sundag vart årsmøtet halde på hotellet. Deretter møtte me på høgskulen på Rommetveit. Der var det omvising. Etter ei lokalhistorisk vandring, var det orientering om skulen, tidlegare Stord lærarskule, si soge. Til slutt var det eit måltid på skulen. Takk til Lars Mæland og Kjellbjørg Lunde i Stord sogelag for trivelege og lærerike dagar!

Pga. pandemien vart det ikkje gjennomført studietur eller kurs for lokallagsmedlemene i 2021.

Me er i gang med planlegging av årsmøte og lokalhistoriske dagar i 2022, og har sett av 26.-27. mars. Leiaren i Granvin sogelag (og i Hardanger historielag), Gunnar I. Folkedal, har hatt kontakt med sogelaga i Ulvik og Eidfjord med tanke på ei tilskiping i indre Hardanger. Det er planar om overnatting på Vøringsfoss hotell i Eidfjord. Då pandemien har slått til att no før jol, må me venta til over nyttår, ev. til februar, før me veit om opplegget kan gjennomførast i mars.

Me vonar og at det planlagde kurset i konservering og oppbevaring av gjenstandar kan haldast i 2022.

Takk for samarbeidet i 2021!

Me ynskjer alle ei god jol og eit godt nytt år!

 

Helsing

Hordaland sogelag

Knut Farestveit, leiar

Årsmøte 2021 på Stord.

Littlabø Gruveanlegg

Måleri av Littlabø gruveby.
 

29 deltakarar frå dei  34 laga som omfattar medlemslag i Hordaland sogelag var samla til årsmøte og lokalhistoriske dagar på Stord.

Leiar i Hordaland Sogelag Knut Farestveit ynskte vel møtt og gav ordet til leiar i Stord sogelag  Kjelbjørg Lunde som orienterte om dagens program. Oppmøte var i Heishuset til gruvemuseet på Litlabø der det var servert  varm suppe og rundstykke.  Velkommen til Stord, helsing vart også framført  av ordføraren i Stord Gaute Epland som orienterte  stoda  og framtidsplanane for omstilling til «grøn» industri og verksemd i den mektige kystkommunen.

Ivar Helleland fortalde levande om oppveksten på Litlabø og  saman med Torbjørn Marthinsen  orienterte dei båe om gruveanlegget som vart opna i 1907, før  alle fekk utdelt hjelmar  før ferda med gruvetog inn i den kolsvarte gruvegongane.

Etter omvisinga i gruva vert det servert kaffi og heimabakt kringle før omvising i dei ymse bygningane som omfattar gruvemuseet,  både det stilige administrasjonsbygget som også husar husflid laget og arbeider- og formanns bustadane.

Festmiddag  på Stord Hotel var laurdagskvelden med Kjellbjørg  Lunde som festleiar.
Etter matøkta vart det lokalt kulturinnslag med trubaduren Atle Hansen som framførte både kjente og eigen komponerte viser i spekka muntre soger til lott og løye.

Årsmøte vart avvikla i rolege former sundag 17. oktober.
Etter handsaming av årsmelding og rekneskap vart det gjennomført val av leiar og styre. Det vart attval på alle i det sitjande styre.
Årsmøte vedtok å leggja til eit nytt punkt på Handlingsplanen om å oppmoda fleire sogelag å melda seg inn i Hordaland sogelag (HS). 
Etter opprettinga av Vestland fylke har HS ikkje mottatt tilskott frå fylket som i tidlegare år. Styret vil kontakta Vestland fylke om dette.
Årsmøte uttalte at ein tek sikte på å gjennomføra årsmøte for 2022 i mars /april neste år.
Styret vurderer om ein skal skipa studietur til Isle of Man neste år.

Etter årsmøte gjekk turen til Høgskulen på Rommetveit der det vart fortalt om samt omvising på det mektige skuleanlegget gjennom 182 år. Ei interessant vandring gjennom  høgskuleanlegget vart det med Nils Tore Gram Økland som synte stor kunnskap om  dei ymse bygningane og om sentrale føregangsmenneske ved skulen  som har røter attende til 1839. En spasertur gjennom  det unike og vakre parkanlegget vart ein fin sundagstur med stopp med nausttufta frå leidangtida og ein merka og freda gravhaug . Den velstelte hagen og grøntanlegget og bygningane held Statsbygg ved like. Det meste av det unike anlegget er freda av Riksantikvaren.

Sundagen  vart avslutta med ny matøkt  i hovudbygget, der avdelingsleiar for kommunikasjon Svein Ove Eikenes orienterte om planane ved høgskulen og tankar om nye år med lærarutdanning  m.m. på Stord.

Vedlagt følgjer diverse bilete frå samkoma på Stord.

Kjellbjørg

Leiar i Stord Sogelag Kjellbjørg Lunde

Gaute

Ordførar i Stord Gaute Epland

tog

Det vesle motoriserte toget fraktar besøkande inn til synfaring i kiselgruva.

Heishuset
 

I heishuset vart det bordsete og orientering om gruveanlegget.

 

Bilete

Biletsamlinga av sentrale personar og aktiviterar gjennom tidene på Littlabø gruver.

 

Do.

Eit gamalt og velbrukt «utedo» for trengjande gruverbeidarar.

Skulestove
 

Eit av fleire eldre velbevarte skulehus på høgskuleområde på Rommetveit.

park

Det idyliske parkanlegget i høgskuleområde.

Gymsalen

Dette staselege bygget er gymsalen på høgskulen.

Styre

Frå årsmøte der styre i Hordaland sogelag sit samla i høgsete.

Digitalt landsmøte

Som meldt tidlegare, måtte årsmøtet i Hordaland sogelag 2021 utsetjast på ubestemt tid pga. pandemien. Styret i regionlaget kjem attende med informasjon om årsmøtet seinare. Årsmøte og lokalhistoriske dagar skulle vorte haldne på Stord i mars.

Landslaget i lokalhistorie skal halda digitalt landsmøte laurdag 12. juni 2021. Det er det 43. ordinære årsmøtet.

Hordaland sogelag kan senda sju utsendingar til landsmøtet. Dersom det er mogeleg ut frå omsynet til smittevernet, oppmodar landslaget regionlaga til å finna ein stad der utsendingane kan samlast lokalt. Dette må me koma attende til når me nærmar oss juni.

Lokallag som har framlegg til utsendingar til det digitale landsmøtet, sender framlegg på kandidatar til regionsstyret v/Knut Farestveit (knut.o.farestveit@gmail.com) innan 15. mai 2021.

Program og saksdokument til landsmøtet vert lagt ut på landslaget sine nettsider under Organisasjon – Landsmøter – 2021.

 

Med helsing

Hordaland sogelag

Knut Farestveit

leiar

Lenkje til FB sida til Landslaget for lokalhistorie
 (3) Landslaget for lokalhistorie | Facebook

Jolebrev 2020.

Gamalt Julekort

Året 2020 vert nok hugsa som det året då det meste vart annleis. Vi får håpa at det nye året gjev von om lysare tider både for land og folk.
GOD JUL & GODT NYTTÅR.

Her fylgjer julebrevet frå leiar i Hordaland sogelag Knut Farestveit.

Årsmøte og lokalhistoriske dagar på Stord 16. og 17. oktober.

Årsmøte og lokalhistoriske dagar 2021
Litlabø gruver.

Programmet for årsmøte er no klårt. Det vert framøte på Litlabø laurdag 16. oktober kl. 12.
Endeleg program for årsmøte på Stord 16. og 17. oktober. Sjå vedlegg.

Med helsing

Hordaland sogelag

Knut Farestveit

leiar

Du kan lesa om Høgskulen ved å vitja facebooksida

https://www.facebook.com/hvl.no

Her finn du lenkja til Gruvemuseet på Litlabø

 

 

Jolebrev frå leiaren.

Jolemotiv

 

Hordaland sogelag har no 32 lokallag med om lag 5000 medlemer i det som enno er Hordaland fylke. Denne medlemsmassen representerer ein omfattande lokalhistorisk innsats. Gjennom ein stor dugnadsinnsats vert det gjeve ut årbøker som samla utgjer 2000 – 2500 sider.

Tilskotet frå Hordaland fylkeskommune er til god hjelp. Mesteparten av dette gjekk til å dekka kostnadene med lokalhistoriske dagar og fylkesårsmøte.

 Årsmøte og lokalhistoriske dagar vart haldne 2. og 3. mars 2019. Møtestad og overnatting: Fugl Fønix Hotel. Sjølve årsmøtet vart halde heime hjå styremedlem Leif Halleland 3. mars. Han og familien fortener stor takk for at me vart tekne i mot på denne måten! I den lokalhistoriske delen var det busstur med Einride Åkra som forteljar langs vegen. Det var omvising i Stødle kyrkje og tur i Åkrafjorden med stopp på Markhus. I den gamle skulestova fekk me orientering om utviklinga i bygdene langs Åkrafjorden. I Åkrafjordtunet vart det matservering og orientering. Etne sogelag hadde lagt til rette for ein interessant dag. Om kvelden var det festmiddag og program med m.a. «Ingvar Moe i ord og tonar». Takk til Etne sogelag for ei god tilskiping!

Andre aktivitetar i 2019: Hordaland sogelag har gjennom 13 år skipa til studieturar i «vikingane sine fotefar». I år prøvde me å få til ei tur til York i England, med pga. dårleg påmelding måtte turen avlysast. Ein planlagd tur til vikingsenteret på Karmøy måtte og avlysast. Me prøver att med ein annan tur i 2020. Informasjon og frist for påmelding kjem etter nyttår. Slike turar er lærerike og er kontaktskapande mellom lokallaga.

Hordaland sogelag heldt tre kurs for medlemene i 2019. I februar var det ein kursdag om praktisk styrearbeid og StyreWeb og ein kursdag om minneinnsamling. I september var det ein kursdag om prosedyren om å leggja ut bilete i fylkesbiblioteket sin biletbase.

På Landslaget for Lokalhistorie sitt landsmøte i Alta i mai møtte tre utsendingar frå Hordaland sogelag i tillegg til Mikal Heldal (nestleiaren i Hordaland sogelag) som sa frå seg attval som leiar i landslaget.

Radøy sogelag hadde 30-årsjubileum i november. Kring 80 medlemer var til stades på ei fin feiring der underskrivne fekk vera med.

Tilskipingar som er planlagde for 2020:

Årsmøte og lokalhistoriske dagar vert haldne i Øygarden kommune 7. og 8. mars med Fjell kulturminnelag, Sund sogelag og Øygarden sogelag som tilskiparar. Meir informasjon kjem seinare.

Våren 2020 skal fylkeslaget halda eit kurs for medlemene. Innhaldet skal vera preparering og katalogisering av gjenstandar. Informasjon vert sendt ut seinare.

I tillegg må nemnast at Landslaget for Lokalhistorie skal feira 100-årsjubileum i Oslo 18. – 19. september.

Styret i Hordaland sogelag takkar lokallaga for samarbeidet i 2019!

God Jol og Godt Nytt År!

Beste helsing

Knut Farestveit – leiar i Hordaland sogelag