Årsmøte 2021 på Stord.

Littlabø Gruveanlegg

Måleri av Littlabø gruveby.
 

29 deltakarar frå dei  34 laga som omfattar medlemslag i Hordaland sogelag var samla til årsmøte og lokalhistoriske dagar på Stord.

Leiar i Hordaland Sogelag Knut Farestveit ynskte vel møtt og gav ordet til leiar i Stord sogelag  Kjelbjørg Lunde som orienterte om dagens program. Oppmøte var i Heishuset til gruvemuseet på Litlabø der det var servert  varm suppe og rundstykke.  Velkommen til Stord, helsing vart også framført  av ordføraren i Stord Gaute Epland som orienterte  stoda  og framtidsplanane for omstilling til «grøn» industri og verksemd i den mektige kystkommunen.

Ivar Helleland fortalde levande om oppveksten på Litlabø og  saman med Torbjørn Marthinsen  orienterte dei båe om gruveanlegget som vart opna i 1907, før  alle fekk utdelt hjelmar  før ferda med gruvetog inn i den kolsvarte gruvegongane.

Etter omvisinga i gruva vert det servert kaffi og heimabakt kringle før omvising i dei ymse bygningane som omfattar gruvemuseet,  både det stilige administrasjonsbygget som også husar husflid laget og arbeider- og formanns bustadane.

Festmiddag  på Stord Hotel var laurdagskvelden med Kjellbjørg  Lunde som festleiar.
Etter matøkta vart det lokalt kulturinnslag med trubaduren Atle Hansen som framførte både kjente og eigen komponerte viser i spekka muntre soger til lott og løye.

Årsmøte vart avvikla i rolege former sundag 17. oktober.
Etter handsaming av årsmelding og rekneskap vart det gjennomført val av leiar og styre. Det vart attval på alle i det sitjande styre.
Årsmøte vedtok å leggja til eit nytt punkt på Handlingsplanen om å oppmoda fleire sogelag å melda seg inn i Hordaland sogelag (HS). 
Etter opprettinga av Vestland fylke har HS ikkje mottatt tilskott frå fylket som i tidlegare år. Styret vil kontakta Vestland fylke om dette.
Årsmøte uttalte at ein tek sikte på å gjennomføra årsmøte for 2022 i mars /april neste år.
Styret vurderer om ein skal skipa studietur til Isle of Man neste år.

Etter årsmøte gjekk turen til Høgskulen på Rommetveit der det vart fortalt om samt omvising på det mektige skuleanlegget gjennom 182 år. Ei interessant vandring gjennom  høgskuleanlegget vart det med Nils Tore Gram Økland som synte stor kunnskap om  dei ymse bygningane og om sentrale føregangsmenneske ved skulen  som har røter attende til 1839. En spasertur gjennom  det unike og vakre parkanlegget vart ein fin sundagstur med stopp med nausttufta frå leidangtida og ein merka og freda gravhaug . Den velstelte hagen og grøntanlegget og bygningane held Statsbygg ved like. Det meste av det unike anlegget er freda av Riksantikvaren.

Sundagen  vart avslutta med ny matøkt  i hovudbygget, der avdelingsleiar for kommunikasjon Svein Ove Eikenes orienterte om planane ved høgskulen og tankar om nye år med lærarutdanning  m.m. på Stord.

Vedlagt følgjer diverse bilete frå samkoma på Stord.

Kjellbjørg

Leiar i Stord Sogelag Kjellbjørg Lunde

Gaute

Ordførar i Stord Gaute Epland

tog

Det vesle motoriserte toget fraktar besøkande inn til synfaring i kiselgruva.

Heishuset
 

I heishuset vart det bordsete og orientering om gruveanlegget.

 

Bilete

Biletsamlinga av sentrale personar og aktiviterar gjennom tidene på Littlabø gruver.

 

Do.

Eit gamalt og velbrukt «utedo» for trengjande gruverbeidarar.

Skulestove
 

Eit av fleire eldre velbevarte skulehus på høgskuleområde på Rommetveit.

park

Det idyliske parkanlegget i høgskuleområde.

Gymsalen

Dette staselege bygget er gymsalen på høgskulen.

Styre

Frå årsmøte der styre i Hordaland sogelag sit samla i høgsete.

Årsmøte og lokalhistoriske dagar i Etne 2. og 3. mars.

Etne bunadar

Anne-Britt Grindheim med sonen (t.v) og Terje Hermansen viser fram dei vakre Etne-bunadane.

Oppmøte for  utsendingane til  årsmøte frå dei ymse laga var hotell Fønix,  som også var staden for festmiddag og overnatting.
Ordførar Siri Klokkerstuen  og leiar i Etne sogelag Aslaug Olden Mala ynskte velkommen til  Etne.
Etne er ein kommune der mange av innbyggjarane er oppteken av kunst og kultur. Det finst 100 ulike lag og organisasjonar rundt om i bygdene og det er imponerande for ein kommune med om lag 4100 innbyggjarar.
Dei tre bygdene Etne,  Skånevik og Åkrafjorden som femner dagen kommune,  har ulikt særpreg  både når det gjeld natur, byggeskikk  og verksemder. Etne og landskapet rundt Etne sentrum  har store gardar og er ein av dei største jordbrukskommunane i Hordaland. Turisme og tilhøyrande næring er veksande.
Arbeidet til Sogelaget er viktig og nyttig for Etne samfunnet avslutta ordføraren.

Leiar i sogelaget Aslaug Olden Mala ynskte velkomen til Etne og fortalde om programmet for  årets samkome.
Etter matøkt på hotellet, starta kulturreisa med buss gjennom Etne bygdene med Einride  Aakra som forteljar. Han har framifrå kunnskap om bygdene og gardane som var synlege på reiseruta, og fortalde soger om folk og hendingar gjennom tidene. Etne er ei kongsbygd og følgjeleg nok var  fyrste stopp Stødle Kyrkje frå 1160 der Ingvor Gundegjerde fortalde levande om   kyrkjehendingar  gjennom dei mange 100 åra. Den eldste delen av kyrkja oppført i stein var i byrjinga hus kapellet til Erling Skakke, far til kong Magnus Erlingsson  som ein  reknar  som ein av fleire stormenn i borger krigstida i Norge.  På 1600 talet var kyrkja på-bygd i tre, og var i privat eiga heilt fram til 1859 då kommunen kjøpte bygningen.   

Markhus gamle skule i Åkrafjorden var neste stopp på ferda der Lars L. Lundal fortalde om oppvekst og vilkår for folket  i fjord-enden som for 60 år sidan hadde fleire skular, butikkar, posthus på kva side av fjord-enden, no er det  tomme hus fleire stader som står at som minne om denne tida. Fråflytting har vore stor og no er det berre 110 innbyggjarar att i Åkrafjorden og verksemder er flytta og nedlagt må vita. Unntaket er familien Hustveit som gjennom fleire ti år har produsert den vidgjetne Åkrafjordpølsa og andre godsaker  av kjøt, bær og frukt. Dei har sin eigen butikk tett inntil europaveg 134  og har store utviklingsplanar  og vil satsa på den aukande turismen av di dei ligg strategisk til ved hovudvegen og ikkje langt frå turistmagneten Langfoss.
Lars fortalte også at det år om anna er aukande trafikk med folk som vil vandra i fjella  kring fjorden og  viddene innanfor.
På stoppet i Åkrafjordtunet  fortalde dagleg leiar Jon Karsten Hustveit om spenstige planar for utvikling av familieverksemda med hovudfokus på turisme og reiseliv.

Festmiddagen om kvelden vart innleia med at Anne Britt Grindheim viste fram  tre ny utvikla utgåver av bunader frå Etne.  Bordseta var  krydra med  soger om mykje og mangt  frå etnebygda, og etter maten var  underholdning  ved trubaduren Jimmy Næs og løesogegeneralen Steinar Aalvik  båe med utgangspunkt i dikt,  kåseri og songar frå Etne-diktaren Ingvar  Moe  som gjekk bort så alt for tidleg berre 56 år gamal.
 

Årsmøte sundag vart gjennomført i rolege former i Gamlestova til Leif Halleland på Auastad der Knut Farestveit frå Voss sogelag tok attval som leiar. Anne Liv Soldal frå Kvam sogelag vert vald til ny varamedlem til styret for Jan B. Torsheim som hadde sagt frå seg attval . Referat frå Årsmøte m.m. kjem seinare.  

Her fylgjer ein del bilete frå samkoma i Etne.
Aslaug Olden Mala.

Aslaug Olden Mala.

Stødle Kyrkje

Stødle Kyrkje

Kyrkja innvendig

Innvendig i Stødle kyrkje den eldste delen. Stein-kapellet til Erling Skakke.

Sigmund Simmenes
Sigmund Simmenes  vart valt til å leia årsmøte.

 

KURS I MINNEINNSAMLING på Hotel Terminus 23. februar

Memoar er ein norsk organisasjon for munnleg historie (oral history) som arbeider for å ta vare på og dele munnleg kjeldemateriale om vår tid.
Memoar samarbeider med frivillige og profesjonelle minnesamlarar i heile landet, historielag, kulturvern, musé, bibliotek og arkiv, forskarar og frilansarar.
Deira syn er at alle har ei forteljing å dela –
og at alle skal ha rett til gi forteljingar vidare til samtid og framtid !

Dette arbeidet starta i 2015. Samarbeidspartnarar er frivillige organisasjonar med Hordaland Sogelag og lokale medlemslag i i spissen, bibliotek, musé og arkivinstitusjonar og forskings/utdanningsinsitusjonar på Vestlandet.
Årsmøte i Hordaland sogelag vert avvikla i Etne 2. og 3. mars. Då vil møtedelegatane få meir info om dette viktige arbeidet.
Bjørn Enes (bilete) er primus motor i Memoar som held til i Bergen.

 

Bjørn Enes

 

Den digitale revolusjon i frivilligheitsnorge.

Det vart kveikjande timar for alle som var samla til seminaret på hotell Terminus i Bergen sist laurdag. Seminaret var innleia med føredrag av nestleiar i Hordaland Sogelag Mikal Heldal som fortalde om gjeldande reglar for registrering av frivillige lag og organisasjonar i Brønnøysundregistrene.  Frivillighetsregisteret

Organisasjonshandboka som ligg gratis på nettet er eit framifrå hjelpemiddel i så måte.

tohEtter pausen vart det føredrag med Tom O. Halvorsen frå Rommerike Historielag som er typisk representant for ein som har sett seg inn i det offentlege regelverk for styre og stell av frivilllige organisasjonar, og dei verkty som er tilgjengeleg digitalt. Vedlagt følgjer ein del lenkjer til nyttige publikasjonar som kan lesast eller lastast ned på nettet.

Styreweb

Kulturvern 

Landslaget