Gode LOKALLAG i regionslaget Hordaland sogelag!

Framheva

Takk for trufast medlemskap, eit medlemskap eg vonar du vil ha nytte av! Ekstra takk til dei
som tok turen til Stalheim i høve Lokalhistoriske dagar og årsmøtet i regi av regionslaget.
Nokre fleire lokallag var representerte i år enn før. Neste år vonar eg fleire vert med!

Tida er inne for å betala medlemspengar, kr 10 per medlem med minumum sum kr 500 og
maksimalt kr 5000.

Ver gild og betal til brukskontoen vår 36325722899, innan 30. juli 2024.

Kvittering kjem på kontoutskriftet til den enkelte. Det vert ikkje sendt eigen faktura då det
er fordyrande. Send meg også informasjon om antal medlemer, gjerne som melding ved
betaling. Du skal berre betala medlemspengar for betalande medlemer. Har det vore
endringar i styreverv er det viktig å gje melding om dette.

Ver du helsa frå Hordaland sogelag v/styreleiar Anne Liv Soldal

Fjordtur med DS Oster – rundt Osterøya


Laurdag 17. august 2024
Ombordstiging frå Stanghelle kai kl. 10.00.
Turen varer til ca. kl. 18.00, ilandstiging Stanghelle.
Parkering i kai-området.

Turen vert guida av kjentsfolk.

Pris inkl. betasuppe: Vaksne 600 kr, born under 16 år 100 kr.
Høve til å kjøpa kaffi, vaflar, brus og is ombord.

Påmelding på bilettenesta Ticketco.

Turen er populær, så påmelding etter «først til mølla-prinsippet»!

Evt. meir info: Sigmund Simmenes, tlf. 97178471.
Arrangør: Vaksdal Historielag

Lagt inn i Tur

LOKALHISTORISKE DAGAR I SAMBAND MED ÅRSMØTET FOR 2024

Vossestrand sogelag var vert for årsmøtet og lokalhistoriske dagar i regi av Hordaland sogelag. 37 av dei påmelde frå 20 lokallag var samla på Stalheim hotell helga 11.-12. mai. Jorunn Gjøstein, leiar i Vossestrand sogelag, og kasserar i laget, hotellsjef Trygve Dugstad, tok imot oss etter kvart som me kom.

På romma venta ei hyggeleg overrasking, GÅVE! : Boka «Vossestrand, folk og landskap», ei rikt illustrert bok basert på norskamerikanaren Sivert P. Shelvik sine 32 dikt om heimbygda si. Her er alle garder på Vossestrand omskrive i ord og bilete.


Før matservering var det tid for å sjå den fine utsikta frå hotellet over Nærøydalen, Per Sivle sin fødested og garden Brekke der han vaks opp.

Ved bordseta, ein særdeles god lakserett med marengs-dessert, fekk vi god orientering av Jorunn Gjøstein. Ho fortalte om aktivitetane i Vossestrand sogelag: Fotosamling, lydopptak av eldre «beretninger», registrering av gamle ferdselsveger og arrangement av turer i området. Fotoregistrering vart fremheva. Her er det viktig å samla informasjon om bileta og registra kven som er avbilda. Slik vert det beste frå fortida sikra for fremtida.

Astrid Sudmann fortalde om Per Sivle, mora Susanna, født Ryum, og faren Erik Hansson Sivle som var ein av Noreg sine største hestehandlarar. Susanna fødte 3 tvillingpar, men berre Per vaks opp. Ho døydde i barselseng i 1859 då Per var 2 1⁄2 år gamal. Før skulestart flytta Per til garden Brekke. Der vaks han opp som forsterson. Brekke ligg like ved garden Sivle der faren var frå. Per er gravlagd i Drammen der faren hadde heimen sin i store deler av livet.

Håvard Skattum helsa frå Voss herad og takka for det viktige arbeidet laget har gjort ved registrering av bilete, stadnamn og historiar.


Trygve Dugstad tok oss med på omvising på Stalheim folkemuseum/Tønnebergsamlingane som ligg like ved hotellet. Dette er eit av dei største folkemuseuma i privat eiga. Her vart vi gjort kjende med ei rekke gamle bygningar, ei imponerande og innhaldsrik utstilling av gjenstandar og Lekve-huset, eit herskapshus frå 1725. Hotelleiger Kaare Tønneberg bygde opp dette museumet for å vise livet for vossingar og strandingar dei siste 2-300 åra. Søk gjerne informasjon på nettsida til museumet.

Vel tilbake på hotellet hadde Trygve Dugstad eit foredrag om historien til Stalheim hotell. Her tok han utgangspunkt i den auka interessa for norsk kultur og natur som starta i 1814. Fleire målarkunstnarar stod sentralt i denne rørsla. Her var det ei oppbygging av nasjonalkjensla. Det kom turistar sjøvegen til Gudvangen. Dei fekk skyss med hest og kjerre mot Voss. Etter råd frå reiseførar Scarlett frå Cooks reisebyrå i London starta Johan Andersen eit lite hotell på Stalheim i 1885. I dag er det det 4. hotellet som står på Stalheim. 3 ganger har hotellet brunne ned, sist i 1959 då 24 hotellgjester mista livet.

Om kvelden var det festmiddag med foredrag om Per Sivle og underhaldning.

Etter ein god frukost sundagen, opna leier for Hordaland sogelag, Anne Liv Soldal, årsmøtet og yngste alle velkomne. Før årsmøtet fortalde kvar enkelt kva dei heitte og kva lokallag dei var utsending frå. 1. varalem til styret i Hordaland sogelag, Mikal Heldal, vart vald til ordstyrar og skrivar i styret, Ågot Gammersvik, fekk jobben med å referera frå årsmøtet. Til å skriva under møtereferatet valde me Eli Bjørklid frå Nord og Midthordland sogelag og Egil Vaage frå Kvinnherad sogelag.

Referat frå årsmøtet er å finna i eige skriv.Etter årsmøtet var det utsjekking og avreise til «Mor si grav» ved Oppheim kyrkje. På den gamle gravplassen der Susanna Sivle vart gravlagt er det eit minnemonument. Ved hovudvegen er det eit skilt som viser veg. Trygve Dugstad gav ei orientering om staden, livet hennar og reisinga av monumentet.

På Vossestrand hotell fekk me ein svært god lunsj, etterfulgt av fotografering av deltakarane. Deretter gjekk turen til minnebautaen for spelemannen og komponisten Sjur Helgeland på garden Helgeland. Her fikk vi høyre to av «Brita-Lars-Sjur» sine verk fremført på ei av felene til spelemannen. Den mest kjente var «Budeiene på Vikafjell» som Margunn Blikberg Nordgård spela for oss. Ole Kristian Åmot fortalde om livet til Sjur og om kjærleiken hans til fjelltoppane i nærmiljøet.

Før heimreisa var det samling på garden Helgeland like ved bautaen der Ole Kristian fortalde meir om Sjur Helgeland.

Som oppsummering må det seiast at dei to dagene var svært vellukka og innhaldsrike. Sola varma frå skyfri himmel og maten stod til terningskast 6. Vossestrand sogelag og Stalheim hotell ved styreleiar Jorunn og hotellsjef Trygve fortenar stor heider for eit svært godt og innholdsrikt arrangement!

Referat frå styremøte 3- 2024

Tid: 12. mai kl. 11-12
Stad: Stalheim Hotell

Til stades: Anne Liv Soldal, Sigmund Simmenes, Kjell Alvheim og Ågot Gammersvik
Forfall: Knut Farestveit

Sakliste:

1. Konstituering av nytt styre

Styreleiar: Anne Liv Soldal
Nestleiar: Sigmund Simmenes
Referent: Ågot Gammersvik
Styremedlem: Knut Farestveit
Styremedlem: Kjell Ingar Alvheim
Varamedlem: Nils Arne Ekerhovd
Varamedlem: Gunnar Strand

Vedtak: Forslag vedtatt som framlagt ved styreleiar.

2. Evaluering av årsmøtet

 • Dette årsmøtet kunne vore betre strukturert og betre førebudd.
 • Det kom gode tilbakemeldingar på innleiande runde med presentasjon av alle delegatane og kva lokallag dei representerte.
 • Delegatane var også nøgde med val av stad og innhald i dei lokalhistoriske dagar på Vossestrand.
 • Forbetringspotensiale når det gjeld:
  • Årsmelding kan gjerast fyldigare og med foto
  • Handlingsplan må settast opp tydelegare og gjerne med meir informasjon
  • Framlegg til val kan settast opp meir oversiktleg
  • Det må gjerast tydeleg i handlingsplanen kva som er kurs og kva som er studietur.

Vedtak: Styret følgjer opp med forbetring av førebuing av årsmøte 2025.
Sigmund lagar framlegg til årsmelding, og Ågot lagar framlegg til oppsett for
handlingsplan med foto.

3) Eventuelt

Reiserekning og utlegg må sendast Anne Liv snarast.

Årsmøte og lokalhistoriske dager på Stalheim

Dato: 11 og 12 mai
Sted: Stalheim hotell
Utskriftsvennlig versjon av invitasjonen

Vossestrand sogelag betalar for heile kulturprogrammet båe dagar.

Dei betalar og for lunsjen på Vossestrand hotell sundagen.
Utsendingane betalar berre for maten på Stalheim hotell laurdagen.
Påmeldingsfrist til annelivsol@gmail.com, telefon 90941272, vert sett til 28. april 2024

Følgjande prisar gjeld:
Enkeltrom m/frukost: 1300 kr
Dobbeltrom m/frukost: 1900 kr
3-rettars middag: 400 kr
Lunsj laurdag: 250 kr

Tidlegare har deltakarane betalt inn til Hordaland sogelag ved påmelding og så har vi
betalt samla for kulturprogrammet m.m. Trygve Dugstad på Stalheim gjer opphaldet
rimeleg for oss.

Utsendingane tingar rom direkte på hotellet, telefon 56520122. @-post
trygve@stalheim.com.

Lokallaga betalar direkte til hotellet/hotella etter oppgjevne prisar.

PROGRAM:

Laurdag 11. mai
Kl. 12.00: Frammøte med innsjekking og lunsj på Stalheim hotell. Velkomsthelsingar.
Kl. 13.00: Omvising på Stalheim museum v/Trygve Dugstad.
Dei som vil, kan gå ned til minnesteinen for Per Sivle øvst i Stalheimskleivi.
Kl. 16.00: Trygve Dugstad fortel om kunstverka på Stalheim hotell og anna om hotellet si soge.
Kl. 17.30: Musikkinnslag og verbale innslag m.a. om Per Sivle v/Gudmund Furu m/fl.
Kl. 19.00: Festmiddag på hotellet. Kulturelle innslag.

Sundag 12 mai
Kl. 09.00: Frukost
Kl. 10.30: Årsmøte på hotellet
Kl. 12.00: Etter utsjekking køyrer me til Oppheim kyrkjegard der me vitjar «Mor si grav».
Kl. 13.30: Frammøte ved minnesteinen for spelemannen Sjur Helgeland i Myrkdalen.
Kl. 14.00: Lunsj på eit hotell i Myrkdalen. Folkemusikk v/lokale musikarar.
Kl. 16.00 Heimreis.

Ver velkomen til ei minneverdig helg!
For Hordaland sogelag
Anne Liv

HORDALAND SOGELAG ÅRSMELDING FOR ARBEIDSÅRET (ÅRSMØTET 2023 TILÅRSMØTET 2024)

Me har hatt 4 styremøte, det første på Askøy like etter årsmøtet for 2023. Der
fordelte me rollar internt i styret. Leiar, Anne Liv Soldal, var attvald for 1 år på årsmøtet. Elles held alle fram i rollane sine; Knut som nestleiar, John Ernst som kasserar, Ågot som skrivar og Sigmund som styrelem. Mikal Heldal fekk attval som 1. vara og han er trufast med på styremøta våre. Han har også vore representanten vår på møta haust og vår i regi av Landslaget for lokalhistorie. Kjell Ingar Alvheim har halde fram som 2. varalem til styret. Me planla kurs, studietur og komande styremøte.

Det andre styremøte, 24. august, kombinerte me med kurs der Hedvig Ølmheim stod for regien (15 møtte) på Vestlandshuset i Bergen. Diverre vart kasseraren vår alvorleg sjuk like etter årsmøtet. 24. august formaliserte me ei ny rollefordeling internt i styret der Knut vart kasserar, Sigmund lestleiar og tidlegare kasserar vart styrelem.

Komande årsmøte og lokalhistoriske dagar var lagt til Vossestrand sogelag så me fekk eit styremøte der 22. september før vintersesong og «dvaletid» for Stalheim hotell. 20. februar fekk me rydda tid og plass for eit styremøte i Bergen.

Referat frå styremøta er å finna på heimesida til regionslaget. Om me skal ha fleire møte før
«dvaletida» er over er uvisst, men høve til kontakt internt i eit styre samansett av dugande og
pliktoppfyllande medarbeidarar er enkelt og alltid «på nett», «på tråden» ..i alle fall PÅ.

Hordaland sogelag ved styreleiar Anne Liv Soldal

Utskriftsversjon

Julebrev 2023.

JULEBREV 2023

Sommerakademiet inviterer til historisk tur i Vesterleid.

SHETLAND. ”Kultur og Historietur”
Shetland, eit samfunn vi har mye til felles med.
Tidspunkt: 25.mai – 1.juni. 2024 Avreise frå Bergen med fly
Sommerakademiet inviterer til historisk tur i Vesterleid. Vi besøker Shetland, dette øy samfunnet vi har så mye til felles med. Tema for turen er historie og Shetland som samfunn.
På denne turen til Shetland har vi med Kristin Prestvold som historisk guide foruten Karin Flatøy Svarstad, leiar av Sommerakademiet som turleder, Karin har lang røynsle og god kjennskap til øyane i Vest. Kristin Prestvold er arkeolog og jobbar til dagleg med kulturminner i Trøndelag Fylkeskommune. Ho har stor kunnskap om historia og kulturminner på Shetland og brenn for å formidla dette. Ho har reist i Vesterleid i mange år for å studera og kartleggja arkeologiske funn og historie. Ho har skrive boka «Oppdag Vesterled» som omhandlar historiske kulturminner, et must å ha om ein tenkjer å reise i Vesterlid til Shetland. Les meir om turen her.

Styremøte 26. mars 2023

Referat frå styremøte i Hordaland sogelag 26. mars 2023
Tid: 26. mars kl. 10.30 til 11.00
Stad: Biologen Hotell, Herdla
Til stades: Anne Liv Soldal, Knut Farestveit, John Einarsen, Mikal Heldal, Kjell Alvheim, Sigmund Simmenes og Ågot Gammersvik

SAKLISTE:

 1. Konstituering av styret
  Anne Liv Soldal, styreleiar, vald av årsmøtet
  Knut Farestveit, nestleiar
  John Einarsen, kasserar
  Ågot Gammersvik, skrivar
  Sigmund Simmenes, styremedlem
 2. varamann: Mikal Heldal
 3. varamann; Kjell Ingar Alvheim
  Vedtak: Konstituering som framlagt.
 4. Kurs i fotoarkiv
  Styreleiar følgjer opp vedtak frå årsmøtet og tek snarleg kontakt med Hedvig Ølmheim i
  Sogn for å finna dato, tid og stad for kurs i fotoarkivering denne våren.
  Vedtak: Som framlegg.
 5. Planlagt tur til Isle of Man
  Knut Farestveit og Sigmund Simmenes føljer opp tur til Isle of Man 21.-25. august 2023.
  Manglar 6 fleire påmelde for å gjennomføra tur. Frist måndag 27. mars.
  Vedtak: Saka vert følgd opp.
 6. Utsending frå Hordaland Sogelag til Landslaget sitt årsmøte
  Vedtak: Sigmund Simmenes representerer Hordaland Sogelag på Landslaget sitt årsmøte i
  Tønsberg i mai 2023.
 7. Framlegg om gjennomgangskontingent til Landslaget sitt årsmøtet 2023
  Styret følgjer opp framlegg frå Årsmøtet om å leggja fram forslag om
  gjennomgangskontingent på Landslaget sitt årsmøte 2023. Det må presiserast at det er snakk
  om å søkja kompensasjon pr. medlem, ikkje momskompensasjon som mange har oppfatta.
  Vedtak: Sigmund Simmenes og Ågot Gammersvik får i oppdrag å laga framlegg til tekst. Dette
  vert å senda styret til vidarehandsaming/godkjenning på e-post. Arbeidet må i gang straks,
  då ein har kort frist på innsending av saker på Årsmøtet 3-4. mai 2023.

Ref. Askøy 26. mars 2023
Ågot Gammersvik

Vellukka årsmøte på Askøy

Her fygjer ein artikkel skriven av Torbjørn Dall-Larsen som også står for bileta. Referat m.m. frå årsmøte vert publisert seinare på nettsida

I strålende sol møtte nærmere 40 deltakere opp til Årsmøtet og Kulturhistoriske dager på Herdla museum, av Torbjørn Dall-Larsen.

Arrangør dette året var Askøy museumslag. Leder for museumslaget, Torbjørn Dall-Larsen ønsket velkommen og kunne beklage at omvisningen på Kringkastningsmuseet måtte avlyses. De hadde nå pakket ned sitt materiale på grunn av oppussing av lokalene.

Rosalind Fosse, leder for Avdeling for oppvekst og kultur i Askøy kommune ønsket deltakerne velkommen på vegne av kommunen. I talen fremhevet hun betydningen av det frivillige arbeidet som historielagene driver for å ta vare på vår kultur og lokalhistorie.

Etter en betasuppe-lunsj orienterte leder for Herdla museum, Gunnar Furre, om Herdla og om museet som er en del av Museum Vest.

Turen gikk så til Torpedobatteriet, og underveis passerte vi minnesmerket etter skipsforliset til emigrantskuta ”de Zee Ploeg” i 1817. For interesserte anbefales det å lese om dette forliset på nettstedet
https://no.wikipedia.org/wiki/%C2%ABde_Zee_Ploeg%C2%BB
Gunnar Furre ga en fin omvisning i Torpedobatteriet, et imponerende anlegg som nå er et meget spesielt museum.

Vel tilbake i museets lokaler viste naturveileder Lars Ågren film og orienterte om arbeidet med å ta vare på vipebestanden på Herdla Så fulgte befaring i museets samlinger hvor det havarerte tyske flyet ”Gul 16” fra 2. verdenskrig imponerte.

I Herdla kirke fra 1863 holdt Erling Virkesdal en orientering om kirkene på Herdla.

Overnatting var på det nyrestaurerte hotellet «Biologen» hvor vi hadde middag og årsmøte neste dag. ”Biologen” var tidligere en biologisk stasjon for Universitetet i Bergen. Under middagen fikk vi meget fin underholdning: Nora Amanda Gundersen fremførte spansk musikk på klassisk gitar.

Detaljer fra årsmøtet er å finne i referatet fra møtet.

Etter årsmøtet og utsjekking søndag gikk turen til Strusshamn hvor Helge Holmedal, Harald Brynjulfsen og Torbjørn Dall-Larsen viste rundt i museumlagets samlinger i «Sjoddien». Her ble det så servert lunsj (lapskaus) og kaffe med kringler. Erling Virkesdal holdt et foredrag om Strusshamn før lederen i Askøy museumslag, Torbjørn Dall-Larsen, takket for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.

Deltakerne på arrangementet uttrykte stor tilfredshet med arrangementet, sikkert påvirket av det gode været